fbpx

SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

SISU

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Lapse sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus. Erinevate teenuste kaudu õpetab ja nõustab mitmest spetsialistist koosnev tiim vanemaid, last ning võrgustikku, et toetada lapse igapäevaeluga hakkamasaamist.

Sotsiaalne rehabilitatsioon tööealistele ja pensioniealistele. Terviseseisundist tulenevalt igapäevastes tegevustes toetust ja abi vajav inimene saab erinevate teenuste kaudu juhendamist ja nõustamist mitmest spetsialistist koosnevalt tiimilt, ka sinu lähedased ning võrgustik, et toetada su toimetulekut.

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.

Rehabilitatsiooniteenuse kohta on võimalik rohkem lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

TEENUSED

Missuguseid teenuseid osutatakse?

TAOTLEMINE

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus ja esitada Sotsiaalkindlustuametile.

Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil:

OTSUS

Suunamisotsuse kehtivus on kuni 2 aastat, kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev on otsuses märgitud. Otsuse kehtivuse aja jooksul ei ole vaja otsust pikendada ega uuendada.

Otsuse juurde kuulub lisa, milles on teenuste kaupa näidatud, kui suure summa eest saab kalendriaastas teenuseid kasutada.

Otsus saadetakse Sulle Sinu valitud viisil, mille Sa märkisid taotluses.

Suunamisotsuse saamisel on sul 60 päeva aega, et saadud teenuseosutajate nimekirjast valida sobiv ja registreerida teenusele.

PROTSESS

Lastel

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. Sotsiaalkindlustususamet hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
 4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 5. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
 8. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Tööealistel

 1. Sul on eelnevalt hinnatud töövõime ulatus või määratud puude raskusaste või töövõime kaotuse protsent
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib sinu õigustatust teenusele ja seejärel hindab sinu rehabilitatsioonivajadust
 4. Sotsiaalkindlustusamet väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse
 5. Võid jääda teenuse järjekorda kuni 1 aastaks
 6. Järjekorra saabumisel saadab sotsiaalkindlustusamet sulle teate, et võid pöörduda teenuseosutaja poole
 7. Pöördud 60 päeva jooksul teenuseosutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 8. Saad teenust vastavalt sotsiaalkindlustusameti tegevuskavale, rehabilitatsiooniplaanile või -programmile.
 9. Teenuseosutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust
 10. Annad teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid oled saanud
REGISTREERIMINE

Varajase Kaasamise Keskus Otepääl

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: +372 53338395
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Varajase Kaasamise Kabinet Tartus

Aadress: Riia 22b-5, Tartu
E-mail: kabinet@vkkeskus.ee
Telefon: +372 58876144
Teenustele on võimalik registreerida E-N 8:00-16:30

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimisel esitada järgmised andmed:

1. suunamiskirja number
2. suunamiskirja väljastamise kuupäeva
3. isiku ees- ja perekonnanimi
4. isikukood
5. rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aeg (kui on kehtiv)
6. puude kehtivuse aeg
7. rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenused
8. teenusele tulemise soovitud aeg