fbpx

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Missuguseid teenuseid osutatakse?

 • Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan
 • Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia
 • Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
  füsioterapeudi teenus
  tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus
  sotsiaaltöötaja teenus
  eripedagoogi teenus
  psühholoogi teenus
  logopeedi teenus

NB! Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei osutata. Rehabilitatsiooniprogrammi raames ei korraldata väljasõite ega kultuuriüritusi – teenustest vaba aeg on kliendi enda sisustada.

Riiklikult rahastatava teenuse taotlemine

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse vorm leiate:  Rehabilitatsiooniteenuse taotlus

Täidetud taotluse võib saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatult, posti teel või viia elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusametisse, samuti saab selle täita sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Sotsiaalkindlustusametite postiaadressid ja e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (www.sotsiaalkindlustusamet.ee) rubriigis “Klienditeenindused”.

Taotlusele lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.
Kui taotluse täidab isiku seaduslik esindaja, siis on vaja esitada ka tema esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule postiga taotluses märgitud aadressil. Koos suunamiskirjaga saadetakse
– teenuste loetelu, milles on märgitud isikul suunamiskirja väljastamise kuupäeva seisuga rehabilitatsiooniteenuse saamiseks kasutada olevad vabad vahendid;
– rehabilitatsiooniteenuse osutajate nimekiri, milles on märgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja järjekord sihtgruppide kaupa.

Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta kas posti või telefoni teel vm viisil sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul pärast suunamiskirja saamist. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isiku teenuse järjekorda.

Teenustele saab registreeruda

Piret Madisson – kliendisuhete spetsialist tel: 53338395
email:  info@vkkeskus.ee

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimisel esitada järgmised andmed:

1. suunamiskirja number
2. suunamiskirja väljastamise kuupäeva
3. isiku ees- ja perekonnanimi
4. isikukood
5. rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aeg
6. puude kehtivuse aeg
7. rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenused
8. teenusele tulemise soovitud aeg