fbpx

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1.Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1.1. Varajase Kaasamise Keskus OÜ töötleb isikuandmeid eelkõige seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.

1.2. Kui isikuandmeid ei töödelda seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

1.3. Kogume ja töötleme isikuandmeid üksneid käesolevates Tingimustes nimetatud eesmärkidel.

1.4. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), Sotsiaalhoolekandeseadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

2. Isikuandmed

2.1. Varajase Kaasamise Keskus OÜ kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
 • teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
 • informatsioon alushariduse, hariduse, eriala või kutse kohta;
 • informatsioon sotsiaalse staatuse kohta;
 • puude liik, raskusaste ja kehtivus;
 • töövõime ulatus, töövõime kaotuse protsent või invaliidsusgrupp ja kehtivus;
 • perekonnaseis;
 • lähivõrgustiku liikmete nimed, vanus; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed;
 • terviseandmed ja tervisekirjeldus;
 • tööle värbamisel kandideerija kontaktandmed, haridus, kvalifikatsioon, hobid, keeleoskus, CV-s ja motivatsioonikirjas avalduvad andmed.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

3.1. Varajase Kaasamise Keskus OÜ isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks on rehabilitatsiooniteenuse ning lapsehoiuteenuse osutamine. Täpsemad eesmärgid on määratletud järgmiselt:

Isikuandmed
Töötlemise eesmärk
Töötlemise alus
teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel
Rehabilitatsiooniteenuse, nõustamisteenuse, tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, tugiteenuste leping kohaliku omavalitsusega, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel
Rehabilitatsiooniteenuse, nõustamisteenuse, tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, tugiteenuste leping kohaliku omavalitsusega, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
informatsioon alushariduse, hariduse, eriala või kutse kohta
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
informatsioon sotsiaalse staatuse kohta
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
puude liik, raskusaste ja kehtivus
Rehabilitatsiooniteenuse ja/või lapsehoiuteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, koostööleping KOViga, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
töövõime ulatus, töövõime kaotuse protsent või invaliidsusgrupp ja kehtivus
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
perekonnaseis (vallaline, abielus, elab elukaaslasega, elab abikaasast lahus, lahutatud, lesk)
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
lähivõrgustiku liikmete nimed, vanus; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
terviseandmed ja tervisekirjeldus
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus
Sotsiaalhoolekande seadus, SR leping, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted
tööle värbamisel kandideerija kontaktandmed, haridus, kvalifikatsioon, hobid, keeleoskus, CV-s ja motivatsioonikirjas avalduvad andmed
Personaliotsingud
Õigustatud huvi vajaliku personali leidmiseks

4. Isikuandmete kaitsmine, avalikustamine ja edastamine

4.1. Varajase Kaasamise Keskus OÜ rakendab isikuandmete kaitsmiseks järgmisi meetodeid:

 • põhivara tõkestava programmi kasutamine;
 • dokumentide krüpteerimine;
 • piiratud juurdepääsuõigused;
 • arvutite kaitsmine paroolidega;
 • paberkandjal dokumendid lukustatud kapis;
 • konfidentsiaalsuslepingud.

4.2. Varajase Kaasamise Keskus OÜ ei avalikusta isikuandmeid kodulehel ega sotsiaalmeedia kanalites ilma Teiepoolse kirjaliku nõusolekuta.

4.3. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, Sotsiaalkindlustusametile, Töötukassale).

4.4. Lisaks edastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

5.2. Lähtume dokumentide säilitamisel seadusest ja lepingutest (Sotsiaalhoolekandeseadus, tugiteenuste leping KOVidega, Tööalase rehabilitatsiooniteenuse koostööpõhimõtted) tulenevatest tähtaegadest.

 • Rehabilitatsiooniteenuse ja nõustamisteenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni säilitatakse 3 aastat teenuse lõppemisest;
 • ESF projekti teenuste (lapsehoiuteenus) osutamisega seotud dokumentatsiooni säilitatakse aastani 31.12.2028;
 • värbamisprotsessi raames saadud dokumente säilitatakse värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta); paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest); kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

6. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

6.1. Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

6.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

7. Teie õigused

7.1. Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Varajase Kaasamise Keskus OÜ poole e-posti aadressil info@vkkeskus.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.

7.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Varajase Kaasamise Keskus OÜ töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

7.3. Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

7.4. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

7.5. Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

7.6. Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.

7.7. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

7.8. Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

7.9. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

8. Andmekaitsespetsialist

8.1. Varajase Kaasamise Keskus OÜs on määratud andmekaitsespetsialist. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil: katriin@vkkeskus.ee.