fbpx

TUGIISIKUTEENUS

SISU

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.

Teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

KELLELE

Tugiisikuteenus on mõeldud kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele.

Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

MILLAL

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab üldjuhul kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust.

Päevaseks ajaks loetakse käesoleva teenuse puhul aega alates kella 7.00 hommikul kuni 21.00 õhtul. Täpsem Teenuse pakkumise aeg fikseeritakse teenuselepingus.

Teenust võib osutada:

  • lapse kodus
  • haridusasutuses
  • vabaaja veetmisel, huvitegevuses, terviseasutuses jms
TUGIISIK

Lapsega töötav tugiisik:

  • õpetab last enda eest hoolitsema;
  • julgustab igapäevaelus toime tulema;
  • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
  • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
  • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
  • loob turvalise keskkonna;
  • aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Tugiisik võrgustikuliikmena

Kui tugiisik juhendab last haridusasutuses, siis kaasatakse ta last toetavate spetsialistide (õpetajad, hariduse tugipersonal jt.) võrgustikku. Võrgustiku koostöös täpsustatakse erinevate osapoolte ootused koostööle ning määratletakse rollid (kohustused, vastutus, õigused, vajalikud tegevused, ajakava jms).

Ühiselt arutatakse läbi ootused koostööle, määratletakse tugiisiku roll meeskonnaliikmena, lepitakse kokku tööülesanded, vastutus ja õigused. Õpetaja või lapsevanem teavitab tugiisikut lapse individuaalses arenduskavas või arenguvestlusel kokku lepitud olulistest eesmärkidest ja tegevustest. Koostöös teavitatakse ja juhendatakse tugiisikut lapse arengu toetamiseks vajalikest toimingutest, mis on vanemaga täpsustatud lapse arenguvestlusel ning fikseeritud individuaalses arenduskavas.

TAOTLEMINE

Teenuseid on õigus taotleda puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita ning esitada taotlus kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

Vajadusel abistame taotluse koostamisel.