fbpx

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Õppekorralduse alused
 • VK Koolitus OÜ ja Varajase Kaasamise Keskus OÜ Õppekeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, haridus- ja teadusministri määrusest „Täienduskoolituse standard“, käesolevast õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad grupikoolitustena aastaringselt, tasulistena ja projektikoolitustena.
 • Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga, et on tutvunud õppekorralduseeskirjaga.
Täiendusõppekursuse õppekava
 • Õppekava on õppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, õpiväljundid, õppe kestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete lühikirjeldused ning õppe lõpetamise tingimused.
Kursusele registreerumine
 • Kursusele registreerumiseks tuleb saata vastavasisuline taotlus e-posti teel (koolitus@vkkeskus.ee). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
 • Õppijal on õigus saada täiendavat infot VK Koolitus OÜ ja Varajase Kaasamise Keskuse kodulehelt www.vkkeskus.ee
Kursuse komplekteerimine
 • Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist. Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri;
 • Koolitusgrupi mittetäitumisel on VK Koolitus OÜl ja Varajase Kaasamise Keskuse Õppekeskusel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.
Kursuse alustamine ja kursusel osalemine
 • Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud, õppejuhi käskkirjaga kinnitatud ning kes on vajadusel tasunud õppemaksu.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.
Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus.
 • Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
 • Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping VK Koolitus OÜ või Varajase Kaasamise Keskuse, tööandja ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.
Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord
 • Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
 • Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
Kursuse eest tasumine ja soodustused
 • Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Kui ühest asutusest on kümme (10) ja enam õppijat, rakendatakse soodustust -10% koolituse maksumusest.
 • Sisekoolituste puhul kujuneb koolituse koguhind kokkuleppel Tellijaga.
Kursusest loobumine
 • Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat kirjalikult paberkandjal või e-kirja teel.
 • Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 • Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
Kursuse katkestamine
 • Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades sellest õppejuhti hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult.

Kvaliteedi tagamine toimub läbi ISO9001-2015 kvaliteedisüsteemi.

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed: õppekava nimetus; õppekavarühm; õppekava õpiväljundid; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
 • Varajase Kaasamise Keskus või VK Koolitus OÜ viib läbi koolitusi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
 • Varajase Kaasamise Keskus või VK Koolitus OÜ tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.
 • Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse koolituste kvaliteedi tõstmiseks.
Isikuandmete töötlemine ja kogumine
 • Õppijate kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number, isikukood ja elukoha aadress. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Aadress on vajalik tunnistuse ja tõendi saatmise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele.