Täiskasvanute koolituse õppekorralduseeskiri

1. Õppekorralduse alused

 • Varajase Kaasamise Keskuse Õppekeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, haridus- ja teadusministri määrusest „Täienduskoolituse standard“, käesolevast õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad grupikoolitustena aastaringselt, tasulistena ja projektikoolitustena.
 • Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga, et on tutvunud õppekorralduseeskirjaga.

2. Täiendusõppekursuse õppekava

 • Õppekava on õppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, õpiväljundid, õppe kestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete lühikirjeldused ning õppe lõpetamise tingimused.

3. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine
Kursusele registreerumine

 • Kursusele registreerumiseks tuleb saata vastavasisuline taotlus e-posti teel (otepaakoolitus@gmail.com). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
 • Õppijal on õigus saada täiendavat infot Varajase Kaasamise Keskuse kodulehelt www.vkkeskus.ee

Kursuse komplekteerimine

 • Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist. Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri, mis kinnitatakse õppejuhi käskkirjaga.
 • Koolitusgrupi mittetäitumisel on Varajase Kaasamise Keskuse Õppekeskusel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

4. Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

 • Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes  on õppegruppi arvatud, õppejuhi käskkirjaga kinnitatud ning kes on vajadusel tasunud õppemaksu.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus.

 • Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
 • Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Varajase Kaasamise Keskuse, tööandja ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.

6. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 • Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
 • Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

7Kursuse eest tasumine ja soodustused

 • Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

8. Kursusest loobumine

 • Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat kirjalikult paberkandjal või e-kirja teel.
 • Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 • Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

9. Kursuse katkestamine

 • Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades sellest õppejuhti hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult.

10Kvaliteedi tagamine toimub läbi ISO9001-2015 kvaliteedisüsteemi rakendamise ja sisehindamise, mille käigus hinnatakse täiskasvanute õppe- ja kasvatusprotsessi ning koolitusele antud tagasisidet.

Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Võta ühendust

E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: (+372) 53 338 395

© 2019 Varajase Kaasamise Keskus OÜ