fbpx

ÕIGUSED JA KOHUSUSED

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED igused ja kohustused on välja töötatud tuginedes rahvusvahelistele inimõiguste konventsioonidele ja siseriiklikule seadusandlusele)

Teenuse osutaja kohustused:

 • anda teenuse saajale ja tema esindajale enda valduses olevat teenuse saamiseks ja osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh tutvustada teenuse osutamise protseduuri, teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse ja selgitada, millised dokumendid selle käigus koostatakse, ning tutvustada isikule tema õigusi ja kaebuse lahendamise korda;
 • teenuse saaja soovil võimaldada tal tutvuda andmestikuga;
 • korraldada teenuse saajale kompleksne teenuse osutamine (mitme rehabilitatsioonispetsialisti sekkumine) vastavalt õigusaktidele, sh rehabilitatsiooniplaani koostamine või täiendamine või Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud tegevuskava täiendamine, v.a majutusteenuse pakkumine;
 • lapse teenuse puhul teavitada abivajavast ja/või hädaohus olevast lapsest ilma lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolekuta.

Rehabilitatsiooniteenuse saaja õigused:

 • saada professionaalset ja kvaliteetset teenust;
 • tutvuda teenuse osutamise korraga;
 • õigus kliendikesksele lähenemisele;
 • hindamise protsessis ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate tegevuste (meetmete) kohta;
 • õigus tutvuda asutusesiseselt mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta;
 • õigus isikuvabadusele ja turvalisusele;
 • kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele;
 • kliendil on õigus sõnavabadusele;
 • kliendil on õigus nõuda enda mittediskrimineerimist,
 • esitada ettepanekud ja kaebused vastavalt kaebuste esitamise korrale;
 • puudega inimeselt või tema seaduslikult esindajal on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile vaie või kaebus 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik või tema seaduslik esindaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

Rehabilitatsiooniteenuse saaja kohustused:

 • teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või –spetsialistidega;
 • avaldada rehabilitatsioonispetsialistile enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses või Sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetega;
 • pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat kokkuleppe muutumisest;
 • saabuma teenusele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga;
 • järgima asutuse majasiseseid eeskirju;
 • teenusele mittetulemise või loobumise korral teatama keskusele sellest vähemalt eelmisel tööpäeval;
 • mitte tulema teenusele nakkusohtlikus seisundis (teatamine kohustuslik), narko- ja/või alkoholijoobes;
 • suhtuma lugupidavalt teistesse teenusesaajatesse.