fbpx

Väljundipõhine õppekava tugiisikule

Õppekava nimetus: Raske ja sügava puudega lapse tugiisik.
Õppekavarühm: ISCED 97: Tervis ja heaolu, sotsiaalteenused, laste hooldus ja noorsootöö.
Õppekava koostamise alus: Varajase Kaasamise Keskus OÜ põhikiri ja Käskkiri nr. 21 15.08.16
Õppe alustamise tingimused ja sihtgrupp: Vähemalt keskharidusega eelnevalt sotsiaaltöö ja erivajadustega lastega kokku puutunud isikud, kellel on soov, vastavad isikuomadused, piisavalt tahtejõudu, energiat ja hoolivust raske ja sügava puudega lapse toimetuleku suunamiseks ja juhendamiseks.
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 120 akadeemilist tundi, millest 64 tundi on auditoorset kontaktõpet, 26h iseseisvat tööd, 30 tundi juhendatud praktikat.
Õppe eesmärk: Raske ja sügava puudega lastega tegelevad spetsialistid saavad ettevalmistuse tööks tugiisikuna vaimse mahajäämusega lapse abistamisel, juhendamisel ja jõustamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest. Tugiisik omandab koolitusprogrammi läbimisel algteadmised ja oskused erivajadusega lapse toetamiseks lastekollektiivis.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb tugiisiku tööd reguleerivaid õigusakte;
 • järgib tugiisiku töö eetilisi põhimõtteid;
 • suudab planeerida, eesmärgistada ja analüüsida oma igapäevast tööd kliendiga;
 • oskab leida abi vajalike tugiteenuste korraldamiseks;
 • teab esmaseid abistamisvõimalusi lapse haigestumise korral;
 • teab, kuidas leida infot enamlevinud diagnooside ja vaimse mahajäämuse kohta;
 • suudab planeerida abistavaid tegevusi lastekollektiivis;
 • teab oma õigusi ja kohustusi lähtuvalt EV lastekaitse seadusest;
 • suudab vajadusel anda esmaabi.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, situatsioonide analüüsimine ja hindamine, grupi- ja paaristööd, individuaaltööd, individuaalne praktika.

Iseseisev töö: Individuaalne kirjandusmaterjali läbitöötamine ning essee koostamine valitud kirjandusteose põhjal.
Kirjaliku praktikapäeviku koostamine ja eneseanalüüs vastavalt praktikajuhendile.

Õppe sisu: 
Moodul 1. Tugiisik ja tugiisiku töö olemus, eetika ja seadusandlus        12 tundi

 • Tugiisiku teenuse olemus
 •  Teenuse paigutus sotsiaal- ja lastekaitsesüsteemis
 •  Tugiisiku rollid; piirid tugiisiku töös
 •  Seadusandlus, õigused ja kohustused tugiisiku töös
 •  Tugiisiku ülesanded ja töö planeerimine
 •  Puudega lapse arengut soodustavate tingimuste tagamine
 •  Toetavad teenused – rehabilitatsioon, taastusravi, lapsehoid jm.

Moodul 2. Vaimse arengu mahajäämusega laps         20 tundi

 • Lapse areng ja psühhopatoloogia
 •  Enamlevinud diagnoosid, mis põhjustavad vaimse arengu mahajäämust
 •  Psüühikahäired
 •  Geneetilised uuringud arenguhäirete põhjuste selgitamiseks
 •  Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

Moodul 3. Hariduse toetamine             16 tundi

 • Lapse võimete hindamine ja arengu toetamine
 •  Tugiisik koolis ja lasteaias
 •  Vaimse arengu mahajäämusega lapse sotsiaalsete oskuste kujundamine lapse kasvukeskkonnas

Moodul 4. Võrgustikutöö, lastekaitse        16 tundi

 • Sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande korraldus
 •  Riiklikud teenused/toetused ja nende taotlemine, toetuste määrad
 •  KOV roll ja toetused/teenused
 •  Puudega lapse hooldusvajadus ja selle hindamine
 •  Perekonnaseadus
 •  Vanemate/laste vastastikused õigused ja kohustused, hooldusõigus ja selle olemus
 • Lapse väärkohtlemine, liigid ja äratundmine
 • Lastekaitse seadus ja selle uued põhimõtted
 • Abivajav/hädaohus laps, teatamine ja abistamine
 • Lapse tugivõrgustik, võrgustiku mõte ja eesmärk lapse abistamiseks
 • Koostöö perekonna, lapse ja sotsiaaltöötajaga

Moodul 5. Esmaabi ja hooldustoimingute ergonoomika       16 tundi

 • Esmaabi
 •  Ergonoomilised töövõtted tõstmisel, ümberpaigutamisel, toetamisel

Moodul 6. Kursuse lõputöö ja praktika          40 tundi

 • Praktika
 •  Eneseanalüüs ja lõputöö

Õppekeskkonna kirjeldus
Otepää Rehabilitatsioonikeskuse õppekeskus asub Pühajärve tee 1, Otepää. Ruumid vastavad kaasaegse õpikeskkonna tingimustele ning on varustatud esitlustehnikaga.
Õppematerjalide loend:

 1. Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadus;
 2. Eesti Vabariigi haridusseadus;
 3. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus;
 4. Lastekaitse korraldus.www.sm.ee ;
 5. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020;
 6. Selikowitz, M. (2003) „Downi sündroom: müüdid ja tegelikkus.“;
 7. MTÜ Anni Mängumaa (2011) „Minu eriline laps. Vastuseid küsimustele.“;
 8. Eesti Autismiühing (2008) „Ma olen eriline. Psühholoogilise toimetulekuõpetuse töökaust autismiga inimestele.“
 9. Tervise Arengu Instituut juhendmaterjal “Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias”
 10. Muud seminarides ja loengutes jagatavad materjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses õppes vähemalt 75% ulatuses, tunnistuse saamiseks on vajalik praktilise iseseisva töö täitmine ja kirjalike tööde esitamine.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.
Lektorid:
Liina Lokko (MSc, kutseõpetaja kutsestandard IV, EKR tase 6 kutse), Varajase Kaasamise Keskus OÜ
dots. Tiia Reimand (PhD), Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabori Geneetikakeskus,
Sirli Peterson (MA), Perekodu Käopesa juhataja,
Anne Laan (BA), Anni Lasteaed direktor,
dr. Helle Känd, Tartu Maarja Tugikeskus, juhataja

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Varajase Kaasamise Keskus OÜ-le. Nende kasutamine Varajase Kaasamise Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.