fbpx

VÄIKELAPSE ENESEREGULATSIOONIOSKUSTE KUJUNDAMINE

Õppekavarühm: ISCED 97: Tervis ja heaolu, sotsiaalteenused, laste hooldus ja noorsootöö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: lapsevanemad, lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, tugiisikud ja teised lastega töötavad spetsialistid.

Õppe kogumaht: 4-8 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk: omandada teadmisi väikelapse arengust ja eneseregulatsioonioskuste kujundamisest. Osata märgata kõrvalekaldeid eakohasest arengust.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb väikelapse eakohaseid arenguetappe;
  • suudab märgata väikelapse emotsionaalseid ja füüsilisi vajadusi nii kodukeskkonnas kui lastekollektiivis;
  • mõistab, mis võivad olla põhjused kui laps lööb, hammustab või käitub muul viisil ebasobivalt;
  • suudab otsida abi ja toetust kui lapse eneseregulatsioonioskused ei ole eakohased.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, situatsioonide analüüsimine, grupi- ja paaristööd.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Lektor Liina Lokko, MSc terviseteadused (rahvatervishoid), kutsepedagoog VI