fbpx

TUGIISIKU- JA LAPSEHOIUTEENUS

LAPSEHOIUTEENUS

TUGIISIKUTEENUS

Teenuse eesmärk ja sisu

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav  teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.

Lapsega töötav lapsehoidja:

 • toetab lapse kasvukeskkonda
 • toetab lapse arengut
 • kujundab lapse eakohaseid oskusi
 • edendab lapse tervist
 • kaasab kasvukeskkonna kujundamisse lapsevanema/hooldaja
 • annab tagasisidet lapse arengu ja tegevuste kohta

Teenuse osutamine

Teenust osutatakse koolieelses eas ja koduõppel olev lapsele päeval, õhtul, nädalavahetusel või ööpäev läbi; põhiharidust omandav lapsele peale koolipäeva lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; noorele, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes, päeval, õhtul, nädalavahetustel ning vajaduse korral ööpäev läbi.

Lapsehoiuteenust võib osutada lapse kodus, lapsehoidja kodus ja hoiukodus jms. Kohalikud omavalitsuse üksused saavad lapsehoiuteenust korraldades kasutada ka lasteaedade, koolide ja päevakeskuste ruume.

Teenuse eesmärk ja sisu

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.Teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Lapsega töötav tugiisik:

 • õpetab last enda eest hoolitsema;
 • julgustab igapäevaelus toime tulema;
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
 • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
 • loob turvalise keskkonna;
 • aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Teenuse osutamine

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab üldjuhul kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust. Päevaseks ajaks loetakse käesoleva teenuse puhul aega alates kella 7.00 hommikul kuni 21.00 õhtul. Täpsem Teenuse pakkumise aeg fikseeritakse teenuselepingus.

Teenust võib osutada:

 • lapse kodus
 • haridusasutuses
 • vabaaja veetmisel, huvitegevuses, terviseasutuses jms

Tugiisik võrgustikuliikmena

Kui tugiisik juhendab last haridusasutuses, siis kaasatakse ta last toetavate spetsialistide (õpetajad, hariduse tugipersonal jt.) võrgustikku. Võrgustiku koostöös täpsustatakse erinevate osapoolte ootused koostööle ning määratletakse rollid (kohustused, vastutus, õigused, vajalikud tegevused, ajakava jms). Ühiselt arutatakse läbi ootused koostööle, määratletakse tugiisiku roll meeskonnaliikmena, lepitakse kokku tööülesanded, vastutus ja õigused. Õpetaja või lapsevanem teavitab tugiisikut lapse individuaalses arenduskavas või arenguvestlusel kokku lepitud olulistest eesmärkidest ja tegevustest. Koostöös teavitatakse ja juhendatakse tugiisikut lapse arengu toetamiseks vajalikest toimingutest, mis on vanemaga täpsustatud lapse arenguvestlusel ning fikseeritud individuaalses arenduskavas.

Teenuse taotlemine

Teenuseid on õigus taotleda puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik. Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita ning esitada taotlus kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

Vajadusel abistame taotluse koostamisel.