fbpx

Tugiisik haridusasutuses

Õppekavarühm: ISCED 97: Tervis ja heaolu, sotsiaalteenused, laste hooldus ja noorsootöö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: õpetajad, lasteaiaõpetajad ja teised haridusvaldkonna spetsialistid ning tugiisikuna töötavad või tööd soovivad inimesed, kellel on vastavad isikuomadused, piisavalt tahtejõudu, energiat ja hoolivust raske ja sügava puudega lapse toimetuleku suunamiseks ja juhendamiseks.

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 14 on auditoorset õpet ning 2 tundi koduseks ülesandeks.

Õppe eesmärk: Raske ja sügava puudega lastega tegelevad spetsialistid saavad baasteadmised tugiisiku tööst haridusasutuses ning oskavad osaleda vaimse mahajäämusega või psüühikahäirega lapse abistamisel, juhendamisel ja jõustamisel.

Õpiväljundid:

Tugiisiku koolituse lõpuks:

  • tunneb õppija tugiisiku tööd reguleerivaid õigusakte;
  • suudab planeerida, eesmärgistada ja analüüsida igapäevast tööd tugiisikuteenust vajava lapsega;
  • oskab leida abi vajalike tugiteenuste korraldamiseks;
  • suudab planeerida abistavaid tegevusi lastekollektiivis.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, situatsioonide analüüsimine ja hindamine, grupi- ja paaristööd, individuaaltööd.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Õppe sisu:

I Tugiisik ja tugiisiku töö olemus haridusasutuses (8 tundi)

  • Tugiisiku teenuse olemus, õigused ja kohustused;
  • teenuse paigutus sotsiaal- ja lastekaitsesüsteemis;
  • tugiisiku roll, piirid jm vastutus oma töös, ülesanded ja töö planeerimine.

II Hariduse toetamine (8 tundi)

  • Teenusele suunatud laste enamlevinud probleemid ja abivajadused (psüühikahäired, autismispektrihäired, vaimne mahajäämus);
  • vaimse arengu mahajäämusega ja/või psüühikahäirega lapse sotsiaalsete ja eneseregulatsioonioskuste kujundamine lapse kasvukeskkonnas.

Lektor Liina Lokko, MSc rahvatervishoid, kutsepedagoog VI

Koolituse toimumise aeg on selgumisel. Jälgige infot kodulehel ja Facebookis!