Teenused

Planeerimine, juhendamine ja hindamine

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid hindavad igakülgselt kliendi tegevusvõimet ja olemasolevaid ressursse, selgitavad välja rehabilitatsioonivajaduse ning koos kliendiga (või tema esindajaga) püstitatakse arenguline eesmärk. Üheskoos planeeritakse tegevused ja teenused, mis aitavad parandada isiku toimetulekuoskusi ja tegevusvõimet.
Tegevuskavasse märgitakse ka muud teenused, mida võib pakkuda ja finantseerida näiteks kohalik omavalitsus, Töötukassa, Haigekassa.
Juhendame kuidas rehabilitatsiooniplaani täita, kuidas selles märgitud teenuseid taotleda ja kelle poole võib pöörduda. Juhendav isik teeb võrgustikutööd KOV sotsiaaltöötajaga, perearstiga, kooliga. Rehabilitsiooniprotsessi käigus hinnatakse ja tehakse vahekokkuvõtteid rehabilitatsiooniprotsessi tulemustest ja vajadusel tehakse täiendusi või muudatusi

Sotsiaaltöötaja teenus

Sotsiaaltöö teenus on suunatud kliendi ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja kasutab, koordineerib või loob vajadusel spetsialistide võrgustikku ning aktiveerib kliendi lähivõrgustikku kliendi toimetuleku parandamiseks.
Teenuse osutamise eesmärgiks on selgitada välja isiku tervislikust seisundist tulenevad ja teda argielus mõjutavad psühhosotsiaalse, sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise toimetuleku takistajad,  määratleda probleemid  ja võimalusel nende tekkepõhjused ning leida isiku vajadused ja olemasolevad tugevused.
Samuti püütakse määratleda probleemse situatsiooni tähendus isiku jaoks, probleemiga seotud inimesed ja situatsioonid – et seejärel läbi analüüsiprotsessi jõuda koos isiku endaga temale sobivate sekkumismeetodite valikuni.

Logopeedi teenus

Teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine.  Aktiveerimise, eneseusu tõstmise, kuuluvustunde, sotsiaalse aktiivsuse valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamise võimaluste hindamine, lisakulude hindamine, tegevuskava koostamine, puudespetsiifilise rehabilitatsiooni vajaduse ning võimalikkuse hindamine.
Logopeed töötab meeskonna koosseisus kliendiga, kelle toimetuleku piirajaks on kas primaarselt või sekundaarselt kommunikatsioon ning sealhulgas kõne kahjustus.

Eripedagoogi teenus

Eripedagoogi ülesandeks rehabilitatsioonimeeskonnas on isiku edasijõudmise analüüsimine. Arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine, isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine ja isiku arengulist eripära arvesse võttes. Eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine, elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.
Teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi kui oma elus keskse isiku aktiviseerimise, kaasamise eesmärgi püstitamine. Hariduslikus mõttes tema toimimisest õppimisprotsessis ülevaate saamise kaudu, nõustamine puudest, hälbest või haigusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate toetavate meetodite osas.

Psühholoogi teenus

Teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine.  Kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine.Vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine.

Kogemusnõustaja teenus

Kogemusnõustamine on nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Kogemusnõustamise teenuse osutamisega soodustatakse keerulisse elusituatsiooni sattunud inimeste ning nende lähedaste omavahelist suhtlemist, kriisisituatsiooni leevendamist ning aidatakse kaasa samalaadse kogemusega inimeste tugivõrgustike loomisele. Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis, kasutades aktiivse kuulamise ja/või nõustamise meetodeid.

Füsioteraapia

Füsioterapeutilise nõustamise teenus on rehabilitatsioonisfääris suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku parandamisele. Samuti on füsioterapeudi ülesanne kliendile ja kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutusemise põhimõtete selgitamine ja rakendamise õpetamine.
Teenuse kirjeldus:

  • kliendi motoorse sooritusvõime taseme ja potentsiaali selgitamine nii kliendile kui temale olulistele isikutele
  • kliendi terviseseisundist johtuvate funktsionaalsete häirete ja tegevuse piirangute iseloomu selgitamine nii kliendile kui temale olulistele isikutele
  • kliendi rehabilitatsiooniplaani üldeesmärkidest lähtuvate motoorsete oskuste arendamise võimaluste ja tegevuste selgitamine nii kliendile kui temale olulistele isikutele
  • abivahendite kasutuse vajaduse selgitamine ja kasutusõpetus kliendi töö- või kodukeskkonna tingimustest lähtuvalt nii kliendile kui temale olulistele isikutele
  • kliendi töö- või kodukeskkonna muutustööde vajaduse selgitamine nii kliendile kui temale olulistele isikutele
  • meeskonnatöö teiste erialade esindajatega kliendi poolt määratletud rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks

Füsioteraapiateenus rehabilitatsiooniteenusena ei ole SPA ega taastusraviteenus!

Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Aadress: Pühajärve tee 1, Otepää
Teenustele on võimalik registreerida E-R 8:00-16:30

Võta ühendust

E-mail: info@vkkeskus.ee
Telefon: (+372) 53 338 395

© 2019 Varajase Kaasamise Keskus OÜ